Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 14.12.2017 r. Realizacji usługi badawczej – obliczenia weryfikacyjne i optymalizacyjne dla opracowanych koncepcji elementów układu grzewczego z wykorzystaniem modelowania matematycznego opartego o numeryczną mechanikę.

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 14.12.2017 r. Realizacji usługi badawczej – obliczenia weryfikacyjne i optymalizacyjne dla opracowanych koncepcji elementów układu grzewczego z wykorzystaniem modelowania matematycznego opartego o numeryczną mechanikę.

[Aktualizacja]

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 14.12.2017 r.

 

Dotyczy: Realizacji usługi badawczej – obliczenia weryfikacyjne i optymalizacyjne dla opracowanych koncepcji elementów układu grzewczego z wykorzystaniem modelowania matematycznego opartego o numeryczną mechanikę, 

 

w ramach Projektu ubiegającego się o wsparcie w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Program sektorowy: PBSE Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 pod roboczym tytułem: „Mikrokogeneracyjny układ na biomasę w oparciu o silnik Stirlinga”.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Szanowni Państwo,

w wyniku przeprowadzonej analizy oceny punktowej kryteriów wyboru wg. puntu 3 zapytania ofertowego nr 2 z dnia 14.12.2017 r. za najkorzystniejszą została uznana oferta Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w składaniu ofert.

 

CPV zamówienia: 73110000-6 Usługi badawcze

 

Oferta może być złożona:

- elektronicznie (w postaci skanu podpisanego dokumentu) na adres: [email protected]

lub

- w wersji papierowej do siedziby firmy:

Globe Solutions Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 5A, 05-500 Piaseczno

 

Oferty można składać do dnia 22.12.2017 do godziny 08:00. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do firmy.

 

Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu na wskazany wyżej adres e-mail lub do siedziby firmy.
Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na w/w adres e-mail najpóźniej do dnia 20.12.2017 r.

 

Szczegóły oferty:

- PDF: Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 14.12.2017 PDF

- DOCX: Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 14.12.2017 DOCX

Globe Solutions Logo

Kontakt

[email protected]
+48 22 750 69 20

Adres

Globe Solutions Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 5A
05-500 Piaseczno

hprand